Alta padró procedent d'un altre municipi

Descripció

Aquest tràmit permet:

Inscriure's al padró. La inscripció s'ha de realitzar en els supòsits de naixement o de canvi de domicili.

Preu

Gratuït.

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

No s'empadronaran menors si no és acompanyat d'un tutor legal.

Estar residint la major part de l'any en el domicili on us voleu empadronar

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són: Document 1

En el cas d'empadronament mitjançant un representant: document 2.

En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen en un domicili diferent dels progenitors: document 4

En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen amb un sol progenitor si la custòdia no és en exclusiva: document 5

En el cas d'estrangers comunitaris: document 6 (possibilitat VO)

En el cas d'empadronament en un habitatge buit: document 3.

En el cas d'empadronament en un habitatge on hi resideixen altres persones: document 7

En el cas d'empadronar-se en un establiment col·lectiu: document 8

 

1. Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència), o en el cas de representació, el document identificatiu del representant. En el cas d'empadronament de menors caldrà també el llibre de família o certificat de naixement o document identificatiu propi en vigor cas que en tingui.

2. Document acreditatiu de la representació (autorització de l'interessat, acta d'acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva)

3. Cas d'empadronament a un habitatge buit, algun dels documents següents acreditatius de l'habitatge: - Escriptura de propietat - Contracte de lloguer - Contracte de subministrament d'un servei de l'habitatge (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.)

4. Autorització expressa i per escrit dels progenitors o representants legals

5. Cal l'autorització de l'altre progenitor o una declaració responsable.

6. Certificat de registre central d'estrangers.

7. Autorització expressa, signada original, d'una persona major d'edat que ja està inscrita en l'adreça on es demana la inscripció, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on consti la seva signatura. En cas que aquesta persona no sigui propietària de l'habitatge, caldrà autorització del propietari de la vivenda.

8. Autorització del director del centre.

Termini de resolució

Alta immediata.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament

Avinguda del Castell, 1

08573 Orís

O bé mitjançant instància electrònica: alta amb certificat digital o idcatmòbil

Normativa general que afecta al tràmit

-Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (RD 1690/86 de 11 de juliol).

-Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

-Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

-Resolució de 16 de maig de 2019, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 9 de maig de 2019, del President de d'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

Efectes del silenci administratiu

Negatiu.

-Normativa reguladora del silenci administratiu

-Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú

-Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

Darrera actualització: 6.05.2020 | 18:49