Comunicació prèvia d'obres

Sols es podrà presentar la Comunicació prèvia d'obres si es en SÒL URBÀ.
   
 
 
Descripció del tràmit
Aquest tràmit es realitzarà presencialment a l'oficina de l'Ajuntament d'Orís, avinguda del Castell, 1, 08573 Orís o bé a través de mitjans electrònics per la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Orís.

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obres l'interessat posa en coneixement de l'administració l'execució d'obres d'escassa entitat.

D'acord amb l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, estan subjectes a comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles 187.2 i 187 1er TRLUC, les construccions i instal·lacions e la nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.

De conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, requereix projecte tècnic, i per tan resten excloses del règim de comunicació prèvia, les següents obres:

a) Obres d'edificació de nova construcció, excepte aquelles construccions d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.

b) Totes les intervencions sobre els edificis existents, sempre que alterin la seva configuració arquitectònica, entenent per tals les que tinguin caràcter d'intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics de l'edifici.

c) Obres que tinguin el caràcter d'intervenció total en edificacions catalogades o que disposin d'algun tipus de protecció de caràcter ambiental o historicoartístic, regulada a través de norma legal o document urbanístic i aquelles altres de caràcter parcial que afectin els elements o parts objecte de protecció.

S'haurà d'indicar el tipus d'obra a realitzar d'entre les actuacions que es relacionen en el formulari. Pel cas de realitzar un altre tipus d'actuació, sempre emparada en els supòsits esmentats en els darrers paràgrafs, caldrà aportar una descripció suficientment acurada de les obres a realitzar.

Per a més informació, veure les condicions adjuntes en el formulari.
 
Normativa
 
-Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de
protecció de la legalitat urbanística•
-Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei d'urbanisme
-Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
-Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
-Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions
posteriors.
 
Termini
La comunicació prèvia es presenta quan es volen iniciar les obres. Amb caràcter general, la persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia.

L'interessat haurà de fer constar a l'apartat "terminis d'execució" del formulari el termini màxim previst per començar les obres i el termini màxim per acabar-les.
 
 
 

Quin cost té:

Segons indiquen les ordenances fiscals núm 5, 6 i 20

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.

Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, seguidament s'enviarà la taxa a pagar i a partir del seu pagament es pot exercir l'actuació declarada. La presentació de la comunicació prèvia faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Qui pot sol·licitar-ho:

El propietari o promotor de l'obra o tota persona degudament autoritzada.

Cal aportar:

 • S'haurà de presentar:  - Formulari normalitzat amb la declaració responsable que conté, especificant la o les actuacions a realitzar i indicant, si escau, quina empresa o professional la realitzarà.

  - Pressupost professional o empresa que executi les obres, si se'n disposa.

  - Documentació complementaria de descripció de les obres, si escau. Si el tipus d'actuació no es troba entre les relacionades en el formulari, caldrà descriure l'obra a realitzar detalladament, ja sigui a l'espai previst a aquest efecte dintre del propi formulari o presentant a part un document descrivint l'obra i acompanyar-lo d'un croquis.


  - Per tal de dur a terme qualsevol tràmit, caldrà la identificació de l'interessat i,si s'escau, l'acreditació de la representació. A aquest efecte, s'exigirà per a la presentació del tràmit:

  1) Per a persones físiques:

  -Identificació: es mostrarà el DNI, NIE o document identificatiu equivalent davant els funcionaris de les oficines municipals si el tràmit es fa presencialment.

  -Representació: Si s'actua en representació d'una altra persona, s'haurà d'acreditar la condició de representant a través de qualsevol mitjà vàlid en dret. Podrà aportar-se una autorització signada per l'interessat i l'autoritat d'acord amb el MODEL D'AUTORITZACIÓ PER A PERSONES FÍSIQUES.  2) Per a persones jurídiques ( societats, entitats...) és obligatori realitzar el tràmit per mitjans electrònics.

  L'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

  a) Les persones jurídiques.
  b) Les entitats sense personalitat jurídica.
  c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la que es requereixi col·legiació.
  d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

  Per a tramitar-ho a través de mitjans electrònics s'ha de fer mitjançant el tràmit INSTÀNCIA GENÈRICA i adjuntar el document de la sol.licitud corresponent en format pdf signat digitalment.


  - Identificació: s'aportarà còpia escanejada del NIF de l'entitat; el representant s'identificarà pels corresponents mitjans electrònics.

  - Representació: les persones jurídiques sempre han d'acreditar la condició dels seus representants a través de qualsevol mitjà vàlid en dret: escriptures públiques d'apoderament, certificats de registres públics... S'adjuntarà una còpia escanejada del document amb una declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper, d'acord amb el MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PERSONES JURÍDIQUES.

 • Formulari comunicació prèvia d'obres

  Es pot descarregar la sol·licitud per portar-la presencialment o per presentar-la electrònicament.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 11h. a 13h. i dijous de 17h. a 20h.

Administrativa

Telèfon: 938 590 247
Adreça electrònica: oris.info@diba.cat
Horari:  
Darrera actualització: 8.02.2018 | 17:41