Consorci Localret

Objectius i competències

  • Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'àmbit dels ens locals catalans.
  • Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i iniciatives relatives al desplegament d'infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques, i en la prestació de serveis en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
  • Impulsar i assessorar sobre l'administració electrònica.
  • Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés d'implantació i construcció d'infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques i, en cas de delegació d'algun d'aquests ens locals, exercir les funcions de direcció del procés.
  • Assessorar sobre la prestació de serveis de comunicacions electròniques, concloure acords marc i impulsar i portar a terme la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions i d'altres serveis en l'àmbit de les TIC, d'acord amb els principis de concurrència, neutralitat, transparència i no discriminació.
  • Supervisar l'aplicació de la normativa fiscal aplicable als operadors en relació als tributs i preus públics de caràcter local i assumir la gestió de la recaptació en el cas que se li delegui.
  • Prestar i gestionar, per delegació dels municipis consorciats, serveis o aplicacions municipals a través de xarxes o sistemes de comunicacions electròniques.
  • Representar i coordinar la participació dels ens locals catalans en el Consorci AOC i davant d'altres Consorcis, institucions i organismes, en l'àmbit de les TIC.
  • Establir relacions de col·laboració amb altres entitats públiques no consorciades per a la realització d'actuacions d'interès públic, d'acord amb allò disposat en l'article 7 dels estatuts.
  • Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en relació al desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques, i en general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Darrera actualització: 27.01.2017 | 08:01